Улс орны ирээдүй хүний хөгжилөөс, Хүний хөгжил чанартай боловсрлоос…

Програм хангамж Магистр(E06130201)

Хөтөлбөрийн зорилго, зорилт

Дэлхийд үнэлэгдэх програм хангамжийн мэдлэгтэй, мэргэжлийн практик ур чадвартай,  улс эх орныхоо нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд өөрийн хувь нэмрээ оруулах, кибер аюулгүй байдлыг хангахад манлайлах чадвартай, энтрепренер, судлаач  инженерүүд  бэлтгэх

Энэ хөтөлбөр дараах гурван үндсэн зорилттой:

  1. Улс орны хөгжилд хувь нэмэр оруулах мэдээллийн системийн аюулгүй байдлын мэдлэг туршлагатай, мэргэжлийн ёс зүйтэй, мэргэжилтэн бэлтгэх
  2. Гадаад дотоодын ямар ч байгууллагад ижил мэргэжлийн болон мэргэжлийн бус хүмүүстэй багаар ажиллах чадвартай, бичгийн болон ярианы харилцааны өндөр ур чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэх
  3.  Компьютерийн ухааны салбарт судалгаа хийх, шинэ бүтээгдэхүүн санаачлах, зохион бүтээх, хэрэгжүүлэх, ажиллуулахад манлайлах чадвартай, энтрепренер ур чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэх

Програм хангамжийн магистрыг бэлтгэх сургалтын төлөвлөгөөний хамрах хүрээ нь сургуулийн орчноос гадна мэдээллийн технологийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг компаниуд болон төрийн байгууллагууд, шинэ бүтээгдэхүүн, програм зохион бүтээдэг аж ахуйн нэгж байгууллагуудын ажлын байрууд байх болно.

Сургалтын төлөвлөгөө

ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД  СУРГУУЛЬ
 СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
Хөтөлбөр:  Програм хангамжСуралцах хугацаа:        1.5-2 жил
Хөтөлбөрийн индекс: E06130201Нийт багц цаг:               30
Боловсролын зэрэг: МагистрЭлсэгчийн боловсрол:Бакалавр
ХИЧЭЭЛИЙН ыКОДХИЧЭЭЛИЙН НЭРКРЕДИТӨМНӨХ ХОЛБООЗААХ УЛИРАЛ
А. ЕРӨНХИЙ СУУРЬ ХИЧЭЭЛҮҮД10  
А1. Мэргэжлийн суурь заавал судлах хичээлүүд8  
1CM101Судалгааны арга зүй, шинэ бүтээл ба патент2 хавар
2NS101Ахисан төвшний инженерийн математик3 намар
3CS101Ахисан төвшний алгоритм3 намар
А2. Мэргэжлийн суурь сонгон судлах хичээлүүд (мэргэжлийн)2  
 NS102Статистик2 хавар
1CS102Хүн компьютерийн харилцааны тусгай сэдвүүд2 дурын
2CS105Програм хангамжийн инженерчлэл2 дурын
3CS104Өгөгдлийн сангийн менежмент2 дурын
Б. МЭРГЭШҮҮЛЭХ ХИЧЭЭЛ12  
Б1. Мэргэшүүлэх заавал судлах хичээл3  
1CS201Системийн шинжилгээний  формаль арга3NS101хавар
Б2. Мэргэшүүлэх сонгон судлах хичээл6  
 CS211Програм хангамжийн технологи  
 CS204Машин сургалт3NS101намар
1CS205Гүнзгий сургалт3CS204хавар
2CS208Ухаалаг төхөөрөмжийн програмчлал3 дурын
3CS210Их өгөгдөл3CS206
4CS206Өгөгдлийн олборлолт3CS210 
5CS202Мэдээллийн аюулгүй байдал3 намар
6CS203Кибер аюулгүй байдал3CS202хавар
Б3. Бусад салбар тэнхимээс сонгон судлах хичээл3  
1CS209Компьютер графикийн асуудлууд3 дурын
2EE201Тоон сигнал боловсруулалт3 дурын
3CS103Роботын удирдлагад микроконтролер хэрэглэх нь3 дурын
В. ТӨГСӨЛТИЙН ШАЛГАЛТ ДИПЛОМ ХАМГААЛАЛТ:8  
В1. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил3  
1CS301Судалгааны болон онолын семинар зохион байгуулах3 дурын
В2. Магистрын судалгааны ажил5 дурын
1CS3THМагистрын судалгааны ажил5CS301 
СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БҮТЭЦ:
I. ЕРӨНХИЙ СУУРЬ ХИЧЭЭЛ:10
II.  МЭРГЭЖЛИЙН СУУРЬ ХИЧЭЭЛ:12
III. ТӨГСӨЛТИЙН АЖИЛ:8
БҮГД КРЕДИТ:30

Хүснэгт 3 Хичээлийн төлөвлөгөө

д/дИндексХичээлийн нэрБагц цагд/дИндексХичээлийн нэрБагц цаг
НАМАР – 1AХАВАР – 1Б
1NS101Ахисан төвшний инженерийн математик3 1CM101Судалгааны арга зүй, шинэ бүтээл ба патент2
2CS101Ахисан төвшний алгоритм3 2NS102Статистик2
3CS301Судалгааны болон онолын семинар зохион байгуулах1 3CS201Системийн шинжилгээний  формаль арга3
4   4CS301Судалгааны болон онолын семинар зохион байгуулах1
  Нийт7   Нийт8
НАМАР – 2AХАВАР – 2Б
1CS202Мэдээллийн аюулгүй байдал3  1CS203Кибер аюулгүй байдал3
2CS301Судалгааны болон онолын семинар зохион байгуулах1  2CS3THМагисртын судалгааны ажил5
3 Мэргэшүүлэх чиглэл сонгон3  3 Бусад салбар чиглэл0
 4 Нийт7  4 Нийт8