Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Элсэлт

ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ (ШМТДС)

2014-2015 оны хичээлийн жилд БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ

 

Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1    ШМТДС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт 2014-2015 оны хичээлийн жилд оюутан элсүүлэхэд БШУ-ны сайдын 2013 оны А/79 дүгээр тушаалаар баталсан “Оюутан элсүүлэх журам“ болон бусад холбогдох эрх зүйн баримт бичгийг үндэслэн энэхүү журмыг (цаашид журам гэх) баримтална.

1.2    ШМТДС-д элсэхээр бүртгүүлэгч, элсэгч болон элсэлтийн комиссын үйл ажиллагааг зохицуулахад энэ журмын зорилго оршино.

1.3    ШМТДС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт элсэхээр хүсэлт гаргасан иргэнийг “бүртгүүлэгч”, зохих болзол хангаж, элсэлтийн хяналтын тоонд багтсан бүртгүүлэгчийг ”элсэгч” гэнэ. Элсэлтийн ажлыг нэгдсэн байдлаар зохион байгуулахаар томилогдсон комиссыг “элсэлтийн комисс” гэх ба элсэлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахад оролцох ажилтныг “комиссын гишүүн” гэнэ.

1.4    Элсэлтийн комисс нь комиссын гишүүдийн ажил үүргийг хуваарилж, элсэлтийн үед баримтлах хэм хэмжээ, дэг журам тогтоох, элсэгчдийн материалыг хянах, өргөдөл гомдлыг барагдуулах, элсэлтийн явцад хяналт тавих зэрэг үйл ажиллагааг зохицуулна.

1.5    ШМТДС -ийн бакалаврын хөтөлбөрт нийслэл хот болон аймгуудаас элсүүлэх оюутны хяналтын тоог БШУЯ тогтооно.

1.6    Элсэлтийн комиссын хаяг, элсэлт авах хөтөлбөр, хуваарь сонгуулах өдөр, цаг, байр болон бусад мэдээллийг Боловсролын үнэлгээний төвөөс ерөнхий шалгалтын (цаашид ЕШ гэх) дүн, оноо, жагсаалтыг зарлах үед ШМТДС-ийн зарлалын самбар болон www.nmit.edu.mn цахим хуудсанд байрлуулна.

1.7   Бүртгүүлэгч бүртгүүлэхээс өмнө энэхүү журамтай танилцах үүрэгтэй.

1.8    Энэхүү журмаар зохицуулагдахгүй асуудал гарвал Элсэлтийн комисс шийдвэрлэнэ.

 

Хоёр. ШМТДС -ийн элсэлт авах бакалаврын хөтөлбөр

2.1    2014-2015 оны хичээлийн жилд БШУЯ-наас шинэчлэн баталсан дээд боловсролын олон улсын стандарт ангилалд нийцсэн мэргэжлийн чиглэл, хөтөлбөр, индексийн дагуу оюутан элсүүлнэ.

2.2    ШМТДС нь програм хангамж (061302), химийн инженерчлэл (071101), цахилгааны инженер (071304), механик инженер (071501), барилгын инженер (073202), нано-шинжлэх ухаан, инженерчлэл (078801), үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт (071402), хүрээлэн буй орчны инженер (073201) гэсэн 8 мэргэжлийн чиглэлээр бакалаврын сургалт явуулж хөтөлбөрийн дагуу оюутан элсүүлнэ.

2.3    Элсэгч ШМТДС-д суралцах явцдаа мэргэших үндсэн чиглэлээ сонгон суралцана.

 

Гурав. Бүртгүүлэгчдэд тавигдах шаардлага

3.1    Бүртгүүлэгч элсэхийг хүссэн бакалаврын хөтөлбөрт шаардлагатай хичээлээр 2013 онд эсвэл 2014 онд ЕШ өгсөн байна.

3.2    Бүртгүүлэгч ЕШ-ын оноог ахиулах зорилгоор 2014 онд дахин ЕШ өгсөн тохиолдолд илүү оноотой зөвхөн 1 батламжаар бүртгүүлнэ.

3.3    Бүртгүүлэгч нь ШМТДС-д бүртгүүлэхээс өмнө ЕШ-ын шалгуулагчийн буланд нэвтэрч өөрийн хувийн мэдээлэл болон дүнтэй танлцаж, хэрэв маргаантай асуудал байвал түүнийг шийдвэрлүүлсэн байх шаардлагатай.

3.4    Бүртгүүлэгч ЕШ-д БШУЯ-наас баталсан үндэсний хэмжээний босго 400 (хэмжээст) оноо авч, ШМТДС-д бүртгүүлэхэд тавигдах минимум шаардлагыг хангасан байна.

3.5    ШМТДС-д бүртгүүлэхийн тулд элсэлтийн ЕШ-ыг математик, физик, хими, биологи гэсэн 4 хичээлийн аль нэг хичээлийн шалгалтанд 560 ба түүнээс дээш оноо авсан байх шаардлагатай. Элсэхээр бүртгүүлсэн сурагчдаас ШМТДС байгалийн ухааны нэгдсэн дотоод шалгалт болон аман ярилцлага авна.

3.6    Гадаад оронд ерөнхий боловсрол эзэмшсэн Монгол улсын иргэн ШМТДС-д элсэх хүсэлт гаргахдаа элсэхийг хүсч буй мэргэжлийн чиглэлд өгвөл зохих ЕШ-тай дүйцүүлж болох шалгалтыг гадаад оронд өгсөн болохыг гэрчилсэн баримтыг БШУЯ-наас баталгаажуулсан тодорхойлолтын хамт бүртгүүлэх үед Элсэлтйн комисст ирүүлнэ. Улмаар Монгол улсад ерөнхий боловсрол эзэмшсэн иргэдийн адил энэ журамд заасан хугацаанд журмын дагуу бүртгүүлнэ.

Дөрөв. Элсэлтийн бүртгэл

4.1    Элсэхийг хүсэгч ШМТДС-ийн байранд биеэр хүрэлцэн ирж бүртгүүлнэ. Мөн элсэлтийн бүртгэлийг цахим хэлбэрээр www.nmit.edu.mn/burtgel вэб хаягаар явуулах боломжтой.

4.2    Бүртгэл 2014 оны 6-р сарын 30-наас 7сарын 9-ний өдрүүдэд явагдана. Өдөр бүр 9:00-18:00 цагийн хооронд элсэлтийн бүртгэл явагдана.

4.3    Бүртгүүлэхээр ирэхдээ дараах бичиг баримтуудыг авчирна. Үүнд:

i.     Иргэний үнэмлэх эсвэл түүнтэй адилтгах баримт бичиг (төрсний гэрчилгээ, гадаад паспорт) хуулбарын (ар, өвөр тал нэг нүүрэнд) хамт;

ii.      Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ (хэрэв түүнээс дээш шатны боловсрол эзэмшсэн бол гэрчлэх баримт бичиг);

iii.    ЕШ-ын батламж, хуулбарын хамт;

iv.    Цээж зураг 2 хувь (сүүлийн 3 сард авахуулсан байх);

v.      Бүртгэлийн хураамж 3000 төгрөг байна.

4.4    Бүртгүүлэгч нь элсэлттэй холбоотой мэдээллийг SMS-ээр хүлээн авах гар утасны дугаар, цахим шуудангийн хаягийг бүртгүүлнэ.

 

Тав. Элсэгчийг шалгаруулах ба мэдэгдэх

5.1    Математик, физик, хими, биологи, мэдээлэл зүйн чиглэлээр улсын олимпиадад медальт байр эзэлсэн сурагчид, мөн аймаг  хотын олимпиадад медальт байр эзэлсэн сурагчдыг онооны дараалал харгалзахгүй тухайн чиглэлээр хяналтын тоонд багтаан шууд элсүүлнэ.

5.2    Ингэхдээ тухайн элсэгч нь энэхүү журмын 4.2-т заасан хугацаанд багтаан Элсэлтийн комисст хүсэлтээ гаргасан байх шаардлагатай бөгөөд тус журмын 4.3-т заасны дагуу бүртгэлийн хураамж төлнө.

5.3    Хэмжээст оноо тэнцсэн тохиолдолд гүйцэтгэлийн хувиар байр эзлүүлж хуваарь олгох ба гүйцэтгэлийн хувь тэнцвэл боловсролын гэрчилгээний дундаж оноог харгалзана.

5.4    Хяналтын тоонд багтсан эсэхийг бүртгэл хаагдсаны дараа тогтоосон хугацаанд бүртгүүлэгчид цахим шуудангаар болон SMS-ээр гар утсанд мэдэгдэнэ.

 

Зургаа. Элсэх эрх олгох

6.1    Элсэх эрх олгох өдөр, цагийг жич зарлах ба тухайн өдөр хяналтын тоонд багтсан бүртгүүлэгчдэд элсэх эрхийг олгоно.

6.2    Хяналтын тоонд багтсан ч элсэх эрх олгох өдөр хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр ирээгүй хүнийг жагсаалтаас хасах бөгөөд дараагийн хүнд хяналтын тоонд багтсан гэсэн мэдэгдлийг цахим шуудан ба SMS-ээр илгээнэ.

6.3    Элсэх эрх олгох өдрийн зарласан цагт онооны дарааллаар нэрийг нь дуудахад тухайн бүртгүүлэгч байхгүй бол онооны дарааллаар дараагийн хүнд сонголтыг шилжүүлнэ. Элсэх эрх олгох үед хоцорсон бүртгүүлэгч ирсэн даруй үлдсэн хяналтын тооноос онооны дарааллаар сонгох эрхтэй.

6.4    Бүртгүүлэгч элсэх эрхээ авахдаа дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

i.        Иргэний үнэмлэхийн хуулбарын (ар, өвөр тал нэг нүүрэнд) хамт;

ii.      Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ (хэрэв түүнээс дээш шатны боловсрол эзэмшсэн бол гэрчлэх баримт бичиг);

iii.    ЕШ-ын батламж, хуулбарын хамт;

iv.    Цээж зураг 2 хувь, оюутны үнэмлэхний шаардлагад нийцсэн цээж зураг файл хэлбэрээр (аль аль нь сүүлийн 3 сард авхуулсан);

v.      Эдгээр материалыг битүүмжлэл сайтай хавтсанд хийсэн байна.

6.5    Элсэх эрх олгох үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.

 

Долоо. Бусад

7.1    Элсэх эрхийг бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.

7.2    Элсэгч хичээлийн жил эхлэхээс өмнө зарласан хугацаанд суралцах гэрээ байгуулан, сургалтын төлбөр төлсний дараа элссэн тушаалыг гаргана. Суралцах гэрээ байгуулах хугацаа болон бусад мэдээллийг элсэх эрх олгох үед зарлана.

7.3    ШМТДС-ийн 1 кредит (1 багц цаг)-ийн төлбөр дундажаар 200,000 орчим төгрөг байх ба суралцагч нэг хичээлийн жилд 28-32 кредитийг биелүүлсэн байх шаардлагатай.

7.4    Элсэх эрх авсан боловч заасан хугацаанд ирж суралцах гэрээ байгуулаагүй хүнийг суралцахаас татгалзсан гэж үзэн элсэх эрхийн бичгийг хүчингүйд тооцно.

7.5    Элсэлттэй холбоотой бичиг баримтыг хуурамчаар үйлдсэн хүнийг ШМТДС-д элсүүлэхгүй, элссэн тохиолдолд хасна.

7.6    Бүртгэл явагдаж байх үед ШМТДС сургалтын хөтөлбөрүүдээ танилцуулах, зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагааг утас болон цахим шуудангаар зохион байгуулна.