Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Элсэлт авах хөтөлбөр, бодлого

Элсэлт авах хөтөлбөр, бодлого


  • Бакалавр, магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрт жилд хоёр удаа элсэлтийг зохион байгуулж болно.
  • Бакалаврын болон магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрт оюутан элсүүлэхдээ тухайн жилийн элсэлтийн журмыг баримтална.
  • Элсэгчдэд тавигдах шаардлагыг жил бүр шинэчлэн тодорхойлж, тухайн жилийн элсэлтийн журамд тусгана.
  • Бусад их дээд сургууль, коллежид бакалавр, магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрт суралцагч нь ШМТДС-д шилжин суралцахыг дэмжинэ.
  • Боловсролын зэрэг олгох хөтөлбөрт элсэхгүйгээр, зөвхөн тодорхой хичээл судлан, кредит цуглуулах хүсэлтэй иргэний суралцахыг зөвшөөрнө.
  • Шинэ Монгол бүрэн дунд сургуулийн төгсөгчийг хөнгөлөлттэй нөхцлөөр элсүүлнэ.
  • Математик, байгалийн ухаан, техник технологийн чиглэлээр бакалаврын зэрэгтэй, тухайн жилийн элсэлтийн журамд тусгасан элсэгчдэд тавигдах шаардлагыг хангасан иргэнийг магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрт элсүүлнэ.
  • Гадаадын иргэний элсэн суралцах боломж, таатай нөхцлийг хангаж ажиллана.
  • Оюутныг элсүүлэн суралцуулах тухай шийдвэрийг захирлын тушаалаар баталгаажуулна.