Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Элсэлтийн зохион байгуулалт

ЭЛСЭГЧИЙГ ШАЛГАРУУЛАХ

1. Бүртгүүлэгчдийг ЭЕШ-ын оноо, гүйцэтгэлийн хувиар байр эзлүүлж, дарааллын дагуу элсэх эрх олгох ба гүйцэтгэлийн хувь тэнцвэл бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний дундаж оноог харгалзана.

2. Бүртгүүлэгч нь “Шинэ Монгол Технологийн Дээд Сургуулийн тэтгэлэгийн журам”-д заасан шаардлагыг хангаж байвал шилдэг элсэгч гэж үзэн тэтгэлэг олгоно.

3. ШМТДС-ийн нэрэмжит “Science Challenge 2019” тэтгэлэгт сорилго буюу эчнээ олимпиадад оролцсон шилдэг оролцогч нарыг сургалтын багц цагийн төлбөрийн 30-50 хувьтай тэнцэх тэтгэлэгтэйгээр элсүүлнэ.

4. Математик, физик, хими, биологийн аль нэг болон түүнээс дээш хичээлээр ЭЕШ-ийн 780 ба түүнээс дээш оноотой элсэгчид сургалтын багц цагийн төлбөрөөс 30 хүртлэх хувьтай тэнцэх тэтгэлэг олгоно.

5. Бүртгүүлэгчийн тэтгэлэг авах нөхцөл шаардлага давхардсан тохиолдолд  аль нэгийг нь сонгоно.

6. Математик, физик, хими, биологи, мэдээлэл зүйн чиглэлээр олимпиадад медальт байр эзэлсэн, тэтгэлэгтэй суралцах эрхийн бичиг авсан элсэгч нь бүртгэлийн хугацаанд багтаан Элсэлтийн комисст хүсэлтээ гаргасан байх шаардлагатай бөгөөд тус журмын 5.4-т заасны дагуу бүртгэлийн хураамж төлнө.

ЭЛСЭХ ЭРХ ОЛГОХ

1. Элсэх эрх олгох өдрийг бүртгэлийн хугацаа дуусмагц зарлана.

2. Хяналтын тоонд багтсан ч элсэх эрх олгох өдөр  хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр ирээгүй хүнийг жагсаалтаас хасах бөгөөд дараагийн хүнд хуваарийг олгоно.

3. Элсэх эрх олгох өдрийн зарласан цагт онооны дарааллаар нэрийг нь дуудахад тухайн бүртгүүлэгч байхгүй бол онооны дарааллаар дараагийн хүнд сонголтыг шилжүүлнэ. Элсэх эрх олгох үед хоцорсон бүртгүүлэгч ирсэн даруй үлдсэн хяналтын тооноос онооны дарааллаар сонгох эрхтэй.
4. Бүртгүүлэгч элсэх эрхээ авахдаа дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

  • Иргэний үнэмлэх, хуулбарын (ар, өвөр тал нэг нүүрэнд) хамт
  • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ (хэрэв түүнээс дээш шатны боловсрол эзэмшсэн бол гэрчлэх баримт бичиг)
  • ЭЕШ-ын батламж
  • Цээж зураг 2 хувь, файл хэлбэрээр (аль аль нь сүүлийн 3 сард авхуулсан байх)

Эдгээр материалыг битүүмжлэл сайтай хавтсанд хийсэн байна.

5. Элсэх эрх олгох үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.

БУСАД

1. Элсэх эрхийг бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.

2. Элсэгч нь элсэх эрхийн бичгийг авахдаа 2019-2020 оны хичээлийн жилийн жилийн суурь хураамж болох 300 000 (гурван зуун мянга) төгрөгийг төлөх ба үүний дараа элссэн тухай Захирлын тушаал гарна. 

3. Суралцах гэрээ байгуулах хугацаа болон бусад мэдээллийг элсэх эрх олгох үед зарлана. 

4. Элсэх эрх авсан боловч заасан хугацаанд ирж суралцах гэрээ байгуулаагүй хүнийг суралцахаас татгалзсан гэж үзэн элсэх эрхийн бичгийг хүчингүйд тооцно.

5. Бүртгэл явагдаж байх үед ШМТДС сургалтын хөтөлбөрүүдээ танилцуулах, зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагааг утас болон цахимаар зохион байгуулна. Мөн сургууль дээр биеэр ирж, зөвлөгөө мэдээлэл авч болно.