Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Элсэлтийн зохион байгуулалт

Элсэлтийн үйл ажиллагаа зохион байгуулалт


1. Бакалаврын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг математик, физик, хими, биологийн хичээлүүдийн аль нэгээр өгсөн байх ба шалгалтын онооны хугацаа хүчинтэй байна.

2. Бакалаврын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь элсэлтийн ЕШ-ын оноо 400 ба түүнээс дээш байх шаардлагатай.

3. Бакалаврын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч ЕШ-ын оноог ахиулах зорилгоор дахин өгсөн тохиолдолд илүү оноотой, хүчинтэй хугацаа бүхий зөвхөн нэг батламжаар бүртгүүлнэ.

4. Бакалаврын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь ШМТДС-д бүртгүүлэхээс өмнө Боловсролын үнэлгээний төвийн мэдээллийн систем www.eec.mn-д нэвтэрч өөрийн хувийн мэдээлэл болон дүнтэй танилцаж, хэрэв маргаантай асуудал байвал түүнийг шийдвэрлүүлсэн байх шаардлагатай.

5. Гадаад оронд ерөнхий боловсрол эзэмшсэн Монгол улсын иргэн ШМТДС-д элсэх хүсэлт гаргахдаа элсэхийг хүсч буй мэргэжлийн чиглэлд өгвөл зохих ЕШ-тай дүйцүүлж болох шалгалтыг гадаад оронд өгсөн болохыг гэрчилсэн баримтыг БШУЯ-наас баталгаажуулсан тодорхойлолтын хамт бүртгүүлэх үед Элсэлтийн комисст ирүүлнэ. Монгол улсад ерөнхий боловсрол эзэмшсэн иргэдийн адил заасан хугацаанд журмын дагуу бүртгүүлнэ.

6. Бакалаврын зэрэгтэй иргэн дахин бакалаврын хөтөлбөрт элсэх бол ярилцлагын шалгалт өгнө.

7. Элсэхийг хүсэгч нь www.admission.nmit.edu.mn хаягаар цахим хэлбэрээр бүртгүүлэх ба мөн ШМТДС-ийн хичээлийн байранд биеэр хүрэлцэн ирж бүртгүүлж болно.

8. Элсэлтийн бүртгэл Боловсролын үнэлгээний төвөөс шалгуулагчдын ЕШ-ийн оноо зарлагдсан өдрөөс эхэлнэ. Дуусах хугацааг тухайн үед мэдээллийн самбар болон www.nmit.edu.mn, www.admission.nmit.edu.mn хаягаар мэдээлнэ.

9. Бүртгүүлэгчдийг ЕШ-ын оноо, гүйцэтгэлийн хувиар байр эзлүүлж хуваарь олгох ба гүйцэтгэлийн хувь тэнцвэл боловсролын гэрчилгээний дундаж оноог харгалзана.

10. Математик, физик, хими, биологи, мэдээлэл зүйн чиглэлээр аймаг хот, улсын, олон улсын олимдиадад медальт байр эзэлсэн сурагчдыг бүртгүүлэгчдийн ЕШ-ын онооны дараалал харгалзахгүйгээр шууд элсүүлэх ба эдгээр элсэгч нь ШМДТС-ийн “Шилдэг элсэгчийг дэмжих тэтгэлэг”-т хамрагдах боломжтой. Үүнд:

Олимпиадын зэрэглэл

Эзэлсэн байр, медаль,

Тэтгэлгийн хэмжээ /Сургалтын төлбөрийн зохих хувиар/

Алт

Мөнгө

Хүрэл

Олон улсын

100

100

100

Улсын

80

70

60

Аймаг, хотын

50

40

30

11. Математик, физик, хими, биологи, мэдээлэл зүйн чиглэлээр олимдиадад медальт байр эзэлсэн элсэгч нь бүртгэлийн хугацаанд багтаан Элсэлтийн комисст хүсэлтээ гаргасан байх шаардлагатай бөгөөд тус журмын 4.3-т заасны дагуу бүртгэлийн хураамж төлнө.

12. Шинэ Монгол ерөнхий боловсролын сургуулийн төгссөн бүртгүүлэгчдийг мөн онооны дараалал харгалзахгүйгээр элсүүлэх ба сургалтын төлбөрөөс нэг сая төгрөгний хөнгөлөлт үзүүлнэ.

13. Элсэх эрх олгох өдрийг бүртгэлийн хугацаа тодорхой болмогц зарлана.

14. Хяналтын тоонд багтсан ч элсэх эрх олгох өдөр хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр ирээгүй хүнийг жагсаалтаас хасах бөгөөд дараагийн хүнд хуваарийг олгоно.

15. Элсэх эрх олгох өдрийн зарласан цагт онооны дарааллаар нэрийг нь дуудахад тухайн бүртгүүлэгч байхгүй бол онооны дарааллаар дараагийн хүнд сонголтыг шилжүүлнэ. Элсэх эрх олгох үед хоцорсон бүртгүүлэгч ирсэн даруй үлдсэн хяналтын тооноос онооны дарааллаар сонгох эрхтэй.

16. Бүртгүүлэгч элсэх эрхээ авахдаа дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

16.1. Иргэний үнэмлэх, хуулбарын (ар, өвөр тал нэг нүүрэнд) хамт;

16.2. Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ (хэрэв түүнээс дээш шатны боловсрол эзэмшсэн бол гэрчлэх баримт бичиг);

16.3. ЕШ-ын батламж;

16.4. Цээж зураг 2 хувь, оюутны үнэмлэхний шаардлагад нийцсэн цээж зураг файл хэлбэрээр (аль аль нь сүүлийн 3 сард авхуулсан);

Эдгээр материалыг битүүмжлэл сайтай хавтсанд хийсэн байна.

17. Элсэх эрх олгох үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.


18. Элсэх эрхийг бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.

19. Элсэгч хичээлийн жил эхлэхээс өмнө зарласан хугацаанд суралцах гэрээ байгуулан, сургалтын төлбөр төлсний дараа элссэн тушаалыг гаргана. Суралцах гэрээ байгуулах хугацаа болон бусад мэдээллийг элсэх эрх олгох үед зарлана.

20. Элсэх эрх авсан боловч заасан хугацаанд ирж суралцах гэрээ байгуулаагүй хүнийг суралцахаас татгалзсан гэж үзэн элсэх эрхийн бичгийг хүчингүйд тооцно.

21. Бүртгэл явагдаж байх үед ШМТДС сургалтын хөтөлбөрүүдээ танилцуулах, зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагааг утас болон цахимаар зохион байгуулна. Мөн сургууль дээр биеэр ирж, зөвлөгөө мэдээлэл авч болно.