Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

ЭЛСЭЛТИЙН ЖУРАМ


2017 ОНД ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН

БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ


Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1 ШМТДС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт 2017-2018 оны хичээлийн жилд оюутан элсүүлэхэд БШУ-ны сайдын 2013 оны А/79 дүгээр тушаалаар баталсан “Оюутан элсүүлэх журам“ болон энэхүү журмыг баримтална.

1.2 ШМТДС-ийн элсэлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахад энэ журмын зорилго оршино.

1.3 ШМТДС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт элсэхээр хүсэлт гаргасан иргэнийг “бүртгүүлэгч”, зохих болзол хангаж, суралцах эрхийн бичиг гардан авсан бүртгүүлэгчийг ”элсэгч” гэнэ. Элсэлтийн ажлыг зохион байгуулахаар томилогдсон комиссыг “элсэлтийн комисс” гэнэ.

1.4 Элсэлтийн комисс нь элсэлтийн үед баримтлах хэм хэмжээ, дэг журам тогтоох, элсэгчдийн материалыг хянах, өргөдөл гомдлыг барагдуулах, элсэлтийн явцад хяналт тавих үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

1.5 ШМТДС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт нийслэл хот болон орон нутгаас элсүүлэх оюутны хяналтын тоог ШМТДС-ийн удирдах зөвлөл тогтооно.

1.6 Элсэлттэй холбоотой мэдээллийг ШМТДС-ийн зарлалын самбар болон www.nmit.edu.mn, www.admission.nmit.edu.mn цахим хуудсанд байрлуулна.

1.7 Бүртгүүлэгч бүртгүүлэхээс өмнө энэхүү журамтай танилцах үүрэгтэй.

1.8 Энэхүү журмаар зохицуулагдахгүй асуудал гарвал Элсэлтийн комисс шийдвэрлэнэ.

Хоёр. ШМТДС-ийн элсэлт авах хөтөлбөрүүд

2.1 2017-2018 оны хичээлийн жилд бакалаврын зэрэг олгох дараахь мэргэжлийн чиглэл, хөтөлбөрт оюутан элсүүлнэ. Үүнд:

Д/д

Хөтөлбөрийн нэр

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгсөн байх хичээлийн нэр

1

Програм хангамж


Математик

Физик

Хими

Биологи

2

Цахилгааны инженер

3

Механик инженер

4

Барилгын инженер

5

Химийн инженерчлэл

6

Нано-шинжлэх ухаан, инженерчлэл

7

Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт

8

Хүрээлэн буй орчны инженер

Тайлбар: Элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг дээрх хичээлүүдийн аль нэгээр өгсөн байх шаардлагатай.

2.2 ШМТДС нь 2017-2018 оны хичээлийн жилд Архитектур, Мэдээллийн технологи, Биотехнологи, Менежмент мэргэжлийн чиглэлийн, мөн Инженерийн бэлтгэл хөтөлбөрөөр шинээр сургалт эрхлэх саналыг БСШУСЯ-нд өгсөн бөгөөд үүнийг элсэлтийн бүртгэл эхлэхээс өмнө зөвшөөрөгдвөл мэдээллийг тухайн үед зарлана.

Гурав. Бүртгүүлэгчдэд тавигдах шаардлага

3.1 Бакалаврын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь 2.1-д дурьдсан хичээлээр ЕШ өгсөн байх ба шалгалтын онооны хугацаа хүчинтэй байна.

3.2 Бакалаврын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь элсэлтийн ЕШ-ын оноо 400 ба түүнээс дээш байх шаардлагатай.

3.3 Бакалаврын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч ЕШ-ын оноог ахиулах зорилгоор дахин өгсөн тохиолдолд илүү оноотой, хүчинтэй хугацаа бүхий зөвхөн нэг батламжаар бүртгүүлнэ.

3.4 Бакалаврын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь ШМТДС-д бүртгүүлэхээс өмнө Боловсролын үнэлгээний төвийн мэдээллийн систем www.eec.mn-д нэвтэрч өөрийн хувийн мэдээлэл болон дүнтэй танилцаж, хэрэв маргаантай асуудал байвал түүнийг шийдвэрлүүлсэн байх шаардлагатай.

3.5 Гадаад оронд ерөнхий боловсрол эзэмшсэн Монгол улсын иргэн ШМТДС-д элсэх хүсэлт гаргахдаа элсэхийг хүсч буй мэргэжлийн чиглэлд өгвөл зохих ЕШ-тай дүйцүүлж болох шалгалтыг гадаад оронд өгсөн болохыг гэрчилсэн баримтыг БШУЯ-наас баталгаажуулсан тодорхойлолтын хамт бүртгүүлэх үед Элсэлтийн комисст ирүүлнэ. Монгол улсад ерөнхий боловсрол эзэмшсэн иргэдийн адил заасан хугацаанд журмын дагуу бүртгүүлнэ.

3.6 Бакалаврын зэрэгтэй иргэн дахин бакалаврын хөтөлбөрт элсэх бол ярилцлагын шалгалт өгнө.

Дөрөв. Элсэлтийн бүртгэл

4.1 Элсэхийг хүсэгч нь www.admission.nmit.edu.mn хаягаар цахим хэлбэрээр бүртгүүлэх ба мөн ШМТДС-ийн хичээлийн байранд биеэр хүрэлцэн ирж бүртгүүлж болно.

4.2 Элсэлтийн бүртгэл Боловсролын үнэлгээний төвөөс шалгуулагчдын ЕШ-ийн оноо зарлагдсан өдрөөс эхэлнэ. Дуусах хугацааг тухайн үед мэдээллийн самбар болон www.nmit.edu.mn, www.admission.nmit.edu.mn хаягаар мэдээлнэ.

4.3 Бүртгүүлэгч нь бүртгэлийн хураамж болох 15000 (арван таван мянган) төгрөгийг төлнө.

Тав. Элсэгчийг шалгаруулах ба мэдэгдэх

5.1 Бүртгүүлэгчдийг ЕШ-ын оноо, гүйцэтгэлийн хувиар байр эзлүүлж хуваарь олгох ба гүйцэтгэлийн хувь тэнцвэл боловсролын гэрчилгээний дундаж оноог харгалзана.

5.2 Математик, физик, хими, биологи, мэдээлэл зүйн чиглэлээр аймаг хот, улсын, олон улсын олимдиадад медальт байр эзэлсэн сурагчдыг бүртгүүлэгчдийн ЕШ-ын онооны дараалал харгалзахгүйгээр шууд элсүүлэх ба эдгээр элсэгч нь ШМДТС-ийн “Шилдэг элсэгчийг дэмжих тэтгэлэг”-т хамрагдах боломжтой. Үүнд:

Олимпиадын зэрэглэл

Эзэлсэн байр, медаль,

Тэтгэлгийн хэмжээ /Сургалтын төлбөрийн зохих хувиар/

Алт

Мөнгө

Хүрэл

Олон улсын

100

100

100

Улсын

80

70

60

Аймаг, хотын

50

40

30

5.3 Математик, физик, хими, биологи, мэдээлэл зүйн чиглэлээр олимдиадад медальт байр эзэлсэн элсэгч нь бүртгэлийн хугацаанд багтаан Элсэлтийн комисст хүсэлтээ гаргасан байх шаардлагатай бөгөөд тус журмын 4.3-т заасны дагуу бүртгэлийн хураамж төлнө.

5.4 Шинэ Монгол ерөнхий боловсролын сургуулийн төгссөн бүртгүүлэгчдийг мөн онооны дараалал харгалзахгүйгээр элсүүлэх ба сургалтын төлбөрөөс нэг сая төгрөгний хөнгөлөлт үзүүлнэ.

Зургаа. Элсэх эрх олгох

6.1 Элсэх эрх олгох өдрийг бүртгэлийн хугацаа тодорхой болмогц зарлана.

6.2 Хяналтын тоонд багтсан ч элсэх эрх олгох өдөр хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр ирээгүй хүнийг жагсаалтаас хасах бөгөөд дараагийн хүнд хуваарийг олгоно.

6.3 Элсэх эрх олгох өдрийн зарласан цагт онооны дарааллаар нэрийг нь дуудахад тухайн бүртгүүлэгч байхгүй бол онооны дарааллаар дараагийн хүнд сонголтыг шилжүүлнэ. Элсэх эрх олгох үед хоцорсон бүртгүүлэгч ирсэн даруй үлдсэн хяналтын тооноос онооны дарааллаар сонгох эрхтэй.

6.4 Бүртгүүлэгч элсэх эрхээ авахдаа дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

6.4.1 Иргэний үнэмлэх, хуулбарын (ар, өвөр тал нэг нүүрэнд) хамт;

6.4.2 Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ (хэрэв түүнээс дээш шатны боловсрол эзэмшсэн бол гэрчлэх баримт бичиг);

6.4.3 ЕШ-ын батламж;

6.4.4 Цээж зураг 2 хувь, оюутны үнэмлэхний шаардлагад нийцсэн цээж зураг файл хэлбэрээр (аль аль нь сүүлийн 3 сард авхуулсан);

Эдгээр материалыг битүүмжлэл сайтай хавтсанд хийсэн байна.

6.5 Элсэх эрх олгох үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.

Долоо. Бусад

7.1 Элсэх эрхийг бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.

7.2 Элсэгч хичээлийн жил эхлэхээс өмнө зарласан хугацаанд суралцах гэрээ байгуулан, сургалтын төлбөр төлсний дараа элссэн тушаалыг гаргана. Суралцах гэрээ байгуулах хугацаа болон бусад мэдээллийг элсэх эрх олгох үед зарлана.

7.3 Элсэх эрх авсан боловч заасан хугацаанд ирж суралцах гэрээ байгуулаагүй хүнийг суралцахаас татгалзсан гэж үзэн элсэх эрхийн бичгийг хүчингүйд тооцно.

7.4 Бүртгэл явагдаж байх үед ШМТДС сургалтын хөтөлбөрүүдээ танилцуулах, зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагааг утас болон цахимаар зохион байгуулна. Мөн сургууль дээр биеэр ирж, зөвлөгөө мэдээлэл авч болно.