Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

ЭЛСЭЛТИЙН ЖУРАМ

2018 ОНД ШИНЭ МОНГОЛ ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРТ ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ


Нэг. Ерөнхий зүйл


1.1 ШМТДС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт 2018-2019 оны хичээлийн жилд оюутан элсүүлэхэд БCШУ-ны сайдын 2013 оны А/79 дүгээр тушаалаар баталсан “Оюутан элсүүлэх журам”, БСШУС-ын сайдын 2018 оны 04-р сарын 06-ны өдрийн А/195 тоот тушаал болон энэхүү журмыг баримтална.

1.2 ШМТДС-ийн элсэлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулахад энэ журмын зорилго оршино.
1.3 ШМТДС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт элсэхээр хүсэлт гаргасан иргэнийг “бүртгүүлэгч”, зохих болзол хангаж, суралцах эрхийн бичиг гардан авсан бүртгүүлэгчийг ”элсэгч” гэнэ. Элсэлтийн ажлыг зохион байгуулахаар томилогдсон комиссыг “элсэлтийн комисс” гэнэ.
1.4 Элсэлтийн комисс нь элсэлтийн үед баримтлах хэм хэмжээ, дэг журам тогтоох, элсэгчдийн материалыг хянах, өргөдөл гомдлыг барагдуулах, элсэлтийн явцад хяналт тавих үйл ажиллагааг зохион байгуулна.
1.5 ШМТДС-ийн бакалаврын хөтөлбөрт нийслэл хот болон орон нутгаас элсүүлэх оюутны хяналтын тоог ШМТДС-ийн удирдах зөвлөл тогтооно.
1.6 Элсэлттэй холбоотой мэдээллийг ШМТДС-ийн зарлалын самбар болон www.nmit.edu.mn , www.admission.nmit.edu.mn цахим хуудсанд байрлуулна.
1.7 Бүртгүүлэгч бүртгүүлэхээс өмнө энэхүү журамтай танилцах үүрэгтэй.
1.8 Энэхүү журмаар зохицуулагдахгүй асуудал гарвал Элсэлтийн комисс шийдвэрлэнэ.

Хоёр. ШМТДС-ийн элсэлт авах хөтөлбөрүүд


2.1 2018-2019 оны хичээлийн жилд бакалаврын зэрэг олгох дараахь мэргэжлийн чиглэл, хөтөлбөрт оюутан элсүүлнэ. Үүнд:
Д/д Хөтөлбөрийн нэр Элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгсөн байх хичээлийн нэр
1 Програм хангамж Математик

Физик

Хими

Биологи

гэсэн хичээлүүдийн аль нэгээр өгсөн байх шаардлагатай.
2 Цахилгааны инженер
3 Механик инженер
4 Барилгын инженер
5 Химийн инженерчлэл
6 Нано-шинжлэх ухаан, инженерчлэл
7 Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт
8 Хүрээлэн буй орчны инженер
9 Архитектoр

Гурав. Бүртгүүлэгчдэд тавигдах шаардлага


3.1 Бакалаврын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь 2.1-д дурьдсан хичээлээр ЭЕШ өгсөн байх ба шалгалтын онооны хугацаа хүчинтэй байна.
3.2 Бакалаврын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь элсэлтийн ЕШ-ын оноо 480 ба түүнээс дээш байх шаардлагатай.
3.3 Бакалаврын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч ЕШ-ын оноог ахиулах зорилгоор дахин өгсөн тохиолдолд илүү оноотой, хүчинтэй хугацаа бүхий зөвхөн нэг батламжаар бүртгүүлнэ.
3.4 Бакалаврын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь ШМТДС-д бүртгүүлэхээс өмнө Боловсролын үнэлгээний төвийн мэдээллийн систем www.eec.mn-д нэвтэрч өөрийн хувийн мэдээлэл болон дүнтэй танилцаж, хэрэв маргаантай асуудал байвал түүнийг шийдвэрлүүлсэн байх шаардлагатай.
3.5 Гадаад оронд ерөнхий боловсрол эзэмшсэн Монгол улсын иргэн ШМТДС-д элсэх хүсэлт гаргахдаа элсэхийг хүсч буй мэргэжлийн чиглэлд өгвөл зохих ЕШ-тай дүйцүүлж болох шалгалтыг гадаад оронд өгсөн болохыг гэрчилсэн баримтыг БШУЯ-наас баталгаажуулсан тодорхойлолтын хамт бүртгүүлэх үед Элсэлтийн комисст ирүүлнэ. Монгол улсад ерөнхий боловсрол эзэмшсэн иргэдийн адил заасан хугацаанд журмын дагуу бүртгүүлнэ.
3.6 Бакалаврын зэрэгтэй иргэн дахин бакалаврын хөтөлбөрт элсэх бол ярилцлагын шалгалт өгнө.

Дөрөв. Элсэлтийн бүртгэл


4.1 Элсэхийг хүсэгч нь www.admission.nmit.edu.mn хаягаар цахим хэлбэрээр бүртгүүлэх ба мөн ШМТДС-ийн хичээлийн байранд биеэр хүрэлцэн ирж бүртгүүлж болно.
4.2 Элсэлтийн бүртгэл Боловсролын үнэлгээний төвөөс шалгуулагчдын ЕШ-ийн оноо зарлагдсан өдрөөс эхэлнэ. Дуусах хугацааг тухайн үед мэдээллийн самбар болон www.nmit.edu.mn, www.admission.nmit.edu.mn хаягаар мэдээлнэ.
4.3 Бүртгүүлэгч нь бүртгэлийн хураамж болох 12000 (арван хоёр мянган) төгрөгийг төлнө.

Тав. Элсэгчийг шалгаруулах ба мэдэгдэх


5.1 Бүртгүүлэгчдийг ЭЕШ-ын оноо, гүйцэтгэлийн хувиар байр эзлүүлж, дарааллын дагуу элсэх эрх олгох ба гүйцэтгэлийн хувь тэнцвэл бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний дундаж оноог харгалзана.
5.2 Математик, физик, хими, биологи, мэдээлэл зүй, техник технологийн чиглэлээр аймаг хот, улс болон олон улсын олимдиадад медальт байр эзэлсэн, элсэх болзол хангасан сурагчдыг бүртгүүлэгчдийн ЭЕШ-ын онооны дараалал харгалзахгүйгээр шууд элсүүлэх ба эдгээр элсэгч нь ШМДТС-ийн “Шилдэг элсэгчийг дэмжих тэтгэлэг”-т хамрагдах боломжтой. Үүнд: Дээр дурьдсан чиглэлээр аймаг хотын олимпиадад оролцож, медальт байр эзэлсэн тохиолдолд сургалтын багц цагийн төлбөрийн 30 хувьтай тэнцэх, улсын олимпиадад оролцож, медальт байр эзэлсэн тохиолдолд сургалтын багц цагийн төлбөрийн 50 хувьтай тэнцэх, олон улсын олимпиадад оролцож, медальт байр эзэлсэн тохиолдолд сургалтын багц цагийн төлбөрийн 80 хувьтай тэнцэх тэтгэлэгтэйгээр элсүүлнэ.
5.3 Математик, физик, хими, биологийн аль нэг хичээлээр ЭЕШ-ын 800 оноотой элсэгчид сургалтын багц цагийн төлбөрийн 30 хувьтай тэнцэх, хоёр хичээлээр ЭЕШ-ын 800 оноотой элсэгчид сургалтын багц цагийн төлбөрийн 60 хувьтай тэнцэх тэтгэлэгтэйгээр элсүүлнэ.
5.4 ШМТДС-ийн нэрэмжит тэтгэлэгт сорилго буюу эчнээ олимпиадад оролцсон шилдэг оролцогч нарыг сургалтын багц цагийн төлбөрийн 30-50 хувьтай тэнцэх тэтгэлэгтэйгээр элсүүлнэ.
5.5 Ерөнхий боловсролын Шинэ Монгол сургуулийг төгссөн бүртгүүлэгчдийг мөн онооны дараалал харгалзахгүйгээр сургалтын багц цагийн төлбөрийн хөнгөлөлттэйгээр элсүүлнэ.
5.6 Элсэгч нь тэтгэлэгтэйгээр суралцах хоёр буюу түүнээс дээш нөхцлийг хангасан бол зөвхөн нэг нөхцлийг нь тооцно.
5.7 Тэтгэлэгтэй суралцах эрхийн бичиг авсан элсэгч нь элсэлтийн бүртгэлийн хугацаанд бусад элсэгчийн адил бүртгэлийн хураамж төлж, www.admission.nmit.edu.mn хаягаар цахимаар бүртгүүлэх ба тэтгэлэгтэй суралцах эрхийн бичгийг Элсэлтийн комисст өгч, тэтгэлэгтэй суралцах хүсэлт гаргаж, баталгаажуулна.

Зургаа. Элсэх эрх олгох


6.1 Элсэх эрх олгох өдрийг бүртгэлийн хугацаа тодорхой болмогц зарлана.
6.2 Элсэх эрх олгох өдрийн зарласан цагт жагсаалтын дарааллаар элсэх эрх олгоно. Элсэх эрх олгох үед хоцорсон бүртгүүлэгч ирсэн даруйд хяналтын тоо дуусаагүй бол онооны дарааллаар сонгох эрхтэй.
6.3 Хяналтын тоонд багтсан ч элсэх эрх олгох өдөр хүндэтгэн үзэх шалтгаангүйгээр ирээгүй хүнийг жагсаалтаас хасах бөгөөд дараагийн хүнд хуваарийг олгоно.
6.4 Бүртгүүлэгч элсэх эрхээ авахдаа дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:
6.4.1 Иргэний үнэмлэх, хуулбарын (ар, өвөр тал нэг нүүрэнд) хамт;
6.4.2 Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээ (хэрэв түүнээс дээш шатны боловсрол эзэмшсэн бол гэрчлэх баримт бичиг);
6.4.3 ЭЕШ-ын батламж;
6.4.4 Цээж зураг 2 хувь, оюутны үнэмлэхний шаардлагад нийцсэн цээж зураг файл хэлбэрээр (аль аль нь сүүлийн 3 сард авхуулсан);
6.5 Элсэх эрх олгох үед бүртгэлийн мэдээллийг эх бичиг баримтуудтай нь тулгаж баталгаажуулна.

Долоо. Бусад


7.1 Элсэх эрхийг бусдад шилжүүлэхийг хориглоно.
7.2 Элсэгч нь элсэх эрхийн бичгийг авахдаа 2018 оны намрын улирлын үйлчилгээний хураамж болох 300 000 (гурван зуун мянга) төгрөгийг төлөх ба үүний дараа элссэн тухай Захирлын тушаал гаргана.
7.3 Суралцах гэрээ байгуулах хугацаа болон бусад мэдээллийг элсэх эрх олгох үед зарлана.
7.4 Бүртгэлийн үед ШМТДС сургалтын хөтөлбөрүүдээ танилцуулах, зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагааг утас болон цахимаар зохион байгуулна. Мөн сургууль дээр биеэр ирж, зөвлөгөө мэдээлэл авч болно.