Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Элсэгчидэд тавигдах шаардлага

ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА


1. Бакалаврын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь бүрэн дунд боловсролтой, элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг математик, физик, хими, биологийн хичээлүүдийн аль нэгээр өгсөн байх ба шалгалтын онооны хугацаа хүчинтэй байна.

2. Бакалаврын хөтөлбөрт бүртгүүлэгчийн элсэлтийн ЕШ-ын оноо 480 ба түүнээс дээш байх шаардлагатай.

3. Бакалаврын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь ЕШ-ын оноог ахиулах зорилгоор дахин өгсөн тохиолдолд илүү оноотой, хүчинтэй хугацаа бүхий зөвхөн нэг батламжаар бүртгүүлнэ.

4. Бакалаврын хөтөлбөрт бүртгүүлэгч нь ШМТДС-д бүртгүүлэхээс өмнө Боловсролын үнэлгээний төвийн мэдээллийн систем www.eec.mn-д нэвтэрч өөрийн хувийн мэдээлэл болон дүнтэй танилцаж, хэрэв маргаантай асуудал байвал түүнийг шийдвэрлүүлсэн байх шаардлагатай.

5. Гадаад оронд ерөнхий боловсрол эзэмшсэн Монгол улсын иргэн ШМТДС-д элсэх хүсэлт гаргахдаа элсэхийг хүсч буй мэргэжлийн чиглэлд өгвөл зохих ЕШ-тай дүйцүүлж болох шалгалтыг гадаад оронд өгсөн болохыг гэрчилсэн баримтыг БШУЯ-наас баталгаажуулсан тодорхойлолтын хамт бүртгүүлэх үед Элсэлтийн комисст ирүүлнэ. Монгол улсад ерөнхий боловсрол эзэмшсэн иргэдийн адил заасан хугацаанд журмын дагуу бүртгүүлнэ.

6. Бакалаврын зэрэгтэй иргэн дахин бакалаврын хөтөлбөрт элсэх бол ярилцлагын шалгалт өгнө.