Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

ШМТДС-н декан, Цахилгаан мехатроникийн тэнхимийн багш, Доктор, Дэд проф. Б. Энх-Амгалан - Хөхний хорт хавдарыг ангилахад Элманы нейюрал нетворкийг хэрэглэх нь

01.03.2020

ШМТДС-н декан, Цахилгаан мехатроникийн тэнхимийн багш, Доктор, Дэд проф. Б. Энх-Амгалан - Хөхний хорт хавдарыг ангилахад Элманы нейюрал нетворкийг хэрэглэх нь