Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

ШМТДС-ИЙН ОЮУТНЫ МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫН ҮНЭЛГЭЭ

15.01.2015


Оюутны мэдлэг, чадварыг үнэлэхдээ:

• илтгэх чадвар,
• бүтээлч чадвар,
• төсөөлөн бодох чадвар,
• тухайн хичээлийг агуулгыг хэр эзэмшсэн гэсэн 4 шалгуурыг гол үндэслэл болгоно.

ШМТДС-ИЙН ОЮУТНЫ МЭДЛЭГ ЧАДВАРЫН ҮНЭЛГЭЭ