Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Шинэ Монгол Технологийн дээд сургуулийн сургалт

СУРГАЛТ


Гадаадын болон дотоодын их сургуулиудтай кредит солилцох тогтолцоог нэвтрүүлэхээс гадна хамтарсан сургалт-судалгааны сүлжээг бий болгоход сургалтын бодлого чиглэгдэнэ.

2013-2014 оны хичээлийн жилд байгалийн шинжлэх ухаанд тулгуурласан өндөр технологи (био-, нано-, мэдээллийн технологи), химийн инженерчлэл, цахилгаан болон механик инженер, иргэний ба үйлдвэрлэлийн барилгын инженерийн чиглэлээр бакалаврын 7, магистрын 3 хөтөлбөрийн дагуу сургалт явуулна.

Мэргэжлийн индекс

Мэргэжлийн чиглэл

Суралцах хэлбэр

Бакалаврын сургалт

1

D420900

Нанобиотехнологи (Био-анагаахын инженерчлэл, био-инженерчлэл)

өдөр

2

D526000

Нано-инженерчлэл (Нано-шинжлэх ухаан, нано-материал)

өдөр

3

D525700

Химийн инженерчлэл (Байгалийн ба биологийн нөөцийн инженерчлэл)

өдөр

4

D525000

Механик инженер (Механотроник, материал судлал)

өдөр

5

D520500

Цахилгааны инженер (Электроник, энергийн шинэ үүсгүүр)

өдөр

6

D521900

Харилцаа холбоо ба мэдээллийн технологи (Цахилгаан холбоо, сүлжээний инженер)

өдөр

7

D580200

Иргэний ба үйлдвэрлэлийн барилга (Хот байгуулалт, хүрээлэн буй орчин, ногоон технологи)

өдөр

Магистрын сургалт

8

E526000

Нано-инженерчлэл (Нано-шинжлэх ухаан, нано-материал)

өдөр

9

E525700

Химийн инженерчлэл (Байгалийн ба биологийн нөөцийн инженерчлэл)

өдөр

10

E521900

Харилцаа холбоо ба мэдээллийн технологи (Цахилгаан холбоо, сүлжээний инженер)

өдөр