Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Хичээлийн урьдчилсан шаардлага

Хичээлийн урьдчилсан шаардлага


Хичээл нь урьдчилсан шаардлагатай байж болно. Энд тухайн хичээлийг судлахын өмнө заавал судалсан байх хичээлийн жагсаалт, зөвхөн тухайн хичээлд шаардагдах сургалтын тусгай хэрэглэгдэхүүн, хичээлийн танхим, лабораторт тавигдах тусгай шаардлагыг ойлгоно.

Тухайн хичээлийг судлахын тулд өмнө нь заавал амжилттай судалсан байх хичээлийн тоо дөрвөөс ихгүй байна.

Урьдчилан үзэх хичээлийг амжилттай судлахгүйгээр дараагийн хичээлийг судлахыг зөвшөөрөхгүй.