Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Сургалтын хөтөлбөрүүд

Сургалтын хөтөлбөрүүдСургалтын хөтөлбөр гэдэгт бакалавр, магистрын зэрэг олгох сургалтын үндсэн хөтөлбөрүүдээс гадна хавсарга, хос мэргэжлийн, хамтарсан хөтөлбөрүүдийг ойлгоно.

Сургууль нь удирдах ажилтан, мэргэжлийн багш нар, оюутан, төгсөгч, ажил олгогч нарын бүрэлдэхүүн бүхий хөтөлбөрийн хороотой байна.

Сургалтын хөтөлбөрийг мэргэжлийн тэнхим сургалтын албатай хамтран боловсруулах ба хөтөлбөрийн хороо хэлэлцэж, сургуулийн захирал баталгаажуулна.

Бакалаврын болон магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр нь Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын баталсан, дээд боловсролын зэрэг олгоххөтөлбөрт тавигдах нийтлэг шаардлагыг хангасан байна.

Бакалаврын болон магистрын зэрэг олгох сургалтын хөтөлбөр нь сургалтын алба, тэнхмээс тавьсан тусгай шаардлагатай байж болно.

Сургалтын ерөнхий төлөвлөгөө нь ерөнхий суурь, мэргэжлийн суурь, мэргэжлийн хичээлүүдийн бүлгээс бүрдэх ба эдгээр нь заавал судлах болон сонгон судлах хичээлээс бүрдэнэ. Эдгээрийн зохистой харьцааг тогтоохдоо Боловсролын бодлогын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан дүрэм, журмыг баримтална.

Сургалтын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах эсэхийг хөтөлбөрийн хороо шийдвэрлэнэ.

Оюутан нь хавсарга болон хос мэргэжлээр суралцах боломжтой байна.

Оюутан нь суралцах үндсэн болон хавсарга, хос, хамтарсан хөтөлбөрийг сонгохдоо оюутанд тавигдах шаардлагыг биелүүлсэн байна.

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөрүүд:


Барилгын инженер;

Нано-шинжлэх ухаан, инженерчлэл;

Химийн инженерчлэл;

Цахилгааны инженер;

Програм хангамж;

Механик инженер;

Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт;

Хүрээлэн буй орчны инженер.

Магистрын зэрэг олгох хөтөлбөрүүд:


Нано-шинжлэх ухаан, нано инженерчлэл;

Химийн инженерчлэл;

Програм хангамж.