Шинэ Монгол Технологийн дээд сургууль
New Mongol institute of technology

Бүртгэл

БҮРТГЭЛ

1. Элсэхийг хүсэгч нь www.admission.nmit.edu.mn хаягаар цахим хэлбэрээр бүртгүүлэх ба мөн ШМТДС-ийн хичээлийн байранд биеэр хүрэлцэн ирж бүртгүүлж болно.

2. Элсэлтийн бүртгэл Боловсролын үнэлгээний төвөөс шалгуулагчдын ЕШ-ийн оноо зарлагдсан өдрөөс эхэлнэ. Дуусах хугацааг тухайн үед мэдээллийн самбар болон www.nmit.edu.mn, www.admission.nmit.edu.mn хаягаар мэдээлнэ.

3. Бүртгүүлэгч нь бүртгэлийн хураамж болох 15000 (арван таван мянган) төгрөгийг төлнө.